Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest KOSMETYKSHOP - ARKADIUSZ BARTNICZAK UL. TRENÓW 51 ; 05-080 LASKI
  dane kontaktowe: 
  adres do korespondencji: ul. Ekspresowa 7 03-183 Warszawa
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług. 

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. 

 7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 9. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, adresy stron www, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu, lub z niej zrezygnować. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

 10. Polityka cookies
  Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.
 

Regulamin świadczenia usług

Regulamin salonu Galeria Urody Arkadius

 

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonach „Galeria Urody Arkadius”. Decydując się na usługi w salonie Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 

Wszystkie usługi fryzjerskie i kosmetyczne wykonujemy wyłącznie  w następujących lokalizacjach:

 • Towarowa 35 - Warszawa
 • Gołębia 26 - Podkowa Leśna
 • Trenów 51 – Laski k. Warszawy
 • Sienkiewicza 19 – Pruszków

 

Każdy salon czynny jest w następujące dni :

 • Podkowa Leśna – Pn – So 8-21; Nd 9-20
 • Towarowa w Warszawie – Pn- Śr 9-21; Czw – So 8-21; Nd - nieczynne
 • CH Treny w Laskach – Pn –So 8-21; Nd 9-20
 • CH Nowa Stacja Pruszków – Pn-Nd 9-21

 

 1. Przedstawione ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny a ich wysokość może ulegać zmianie. O dokładnej cenie za usługi Klient zostanie poinformowany po konsultacji w salonie zgodnie z cennikiem.
 2. Salony „Galeria Urody Arkadius” * nie ponoszą odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 3. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie w określonym przypadku gdy zajdzie potrzeba zużycia większej ilości materiału niezbędnego do wykonania danej usługi. W takiej sytuacji każdy klient zostanie  poinformowany o dodatkowych kosztach przed rozpoczęciem wykonania usługi. Świadome wyrażenie zgody przez klienta oznacza akceptację i  realizację usługi oferowanej przez Salon "Galeria Urody Arkadius".
 4. Zakup usług w Salonach „Galeria Urody Arkadius” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salony, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność. W przypadku zatajenia informacji mających wpływ  na jakość wykonanej usługi  , klient świadomie bierze pełną odpowiedzialność ze ewentualne konsekwencje które mogą wyjść w trakcie wykonania usługi .
 5. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń fryzjera, manikiurzystki lub kosmetyczki zgodnie z instrukcją przekazaną podczas jak i po zakończeniu zabiegu. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracowników naszych salonów może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
 6. W uzasadnionych przypadkach , w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu (np. choroby skóry), pracownicy Salonu „Galeria Urody Arkadius” mają prawo odmówić wykonania usługi  lub zmienić termin realizacji usługi .
 7. Salony zastrzegają sobie możliwość odwołania wizyty z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych (np. choroba pracownika , awaria sprzętu, sytuacji z przyczyn nie zależnych od nas etc.) wówczas jeżeli czas na to pozwoli, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie specjalisty który będzie wykonywał usługę w zastępstwie .W przypadku wystąpienia sytuacji nagłych oraz braku możliwości wykonania  usługi u innego specjalisty klient zostanie niezwłocznie  poinformowany o konieczności przesunięcia  rezerwacji wizyty z możliwością wyboru najdogodniejszego i najszybszego dostępnego  wolnego terminu  wykonania usługi . W ty przypadku klientowi nie przysługują żadne upusty cenowe lub rabaty.
 8. Jeśli zmiana terminu wykonania usługi dotyczy bonów, termin ważności  bonu przedłuża się o ten okres.
 9. Klient powinien  każdorazowo  poinformować  Salon  drogą  telefoniczną , on-line lub  osobiście  o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty, najpóźniej  na 12 godzin przed planowaną wizytą.
 10. Promocje i rabaty nie łączą się.
 11. Akcje promocyjne organizowane przez salon będą posiadały własny odrębny 
 12. Salon „Galeria Urody Arkadius” Salony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie zakładu .
 13. Za usługi świadczone w Salonach można płacić gotówką lub kartą płatniczą.
 14. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub on-line. Na zarezerwowaną wizytę należy zgłaszać się 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia wykonania usługi . Dla przykładu 15 minutowe spóźnienie generuje nam opóźnienia w wykonywaniu kolejnych usług co skutkuje nam możliwością odmowy wykonania usługi lub przepisanie  umówionej usługi na inny dostępny najwcześniej dogodny termin.
 15. Dokonując rezerwacji w salonie Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych oraz aktualnego numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu potwierdzenia wizyty. Złożenie nie prawidłowych danych osobowych powoduje brak możliwości nawiązania kontaktu z klientem .
 16. Nieprawdziwe dane kontaktowe, brak kontaktu z Klientem lub nie potwierdzenie wizyty w dniu poprzedzającym usługę (najpóźniej do godz. 21:00) są podstawą do anulowania zaplanowanej wizyty Klienta bez dodatkowej informacji ze strony salonu.
 17. Podane przez Klientów dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu są dobrowolne lecz konieczne do rezerwacji wizyty oraz do celów marketingowych związanych wyłącznie z salonem .
 18. Powyższe dane są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest KOSMETYKSHOP – ARKADIUSZ BARTNICZAK z siedzibą przy ul. Ekspresowa 7, w Warszawie (kod pocztowy: 03-183 ).
 19. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [ Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ]).
 20. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 21. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 22. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 23. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 24. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.
 25. Wizyty niepotwierdzone do godziny 21:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.
 26. Prosimy o przemyślane zakupy w salonie. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.
 27. Na terenie Salonów „Galeria Urody Arkadius” zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu, wnoszenie i korzystanie z urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, wprowadzanie zwierząt.
 28. Wykorzystywanie identyfikacji wizualnej, nazwy firmy, logo oraz fotografowanie się przy nazwie salonu i logo bez zgody pisemnej Właściciela jest zabronione.
 29. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonach „Galeria Urody Arkadius”.
 30. Reklamacje należy składać osobiście w Salonie gdzie została wykonana usługa, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez stronę internetową.
 31. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
 32. Salony „Galeria Urody Arkadius” rozpatrzą reklamacje w najszybszym możliwym terminie lecz nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 33. Informujemy, ze dobra osobiste naszych pracowników podlegają ochronie prawnej, w związku z tym apelujemy, aby składana reklamacja odpowiadała wymogom prawa. Wolność słowa, w tym głoszenia poglądów, podlega takim ograniczeniom, jakie są niezbędne do ochrony miedzy innymi dobrego imienia osób trzecich. Przepisy Prawa PK stoją na straży szacunku, dobrego imienia i godności każdej osoby. Zabronione są m.in. zachowania polegające na poniżaniu innych w opinii publicznej lub też narażające na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu. Zakazane jest również używanie w stosunku do innych osób słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, mające na celu ośmieszenie lub skompromitowanie danej osoby. Pragniemy podkreślić, iż nie odbierając nikomu prawa do krytyki, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa reklamacje nie naruszały dóbr osobistych naszych pracowników.
 34. Dotyczy to również wpisów, opinii, recenzji na stronie internetowej galeriaarkadius.pl, opinii w Google Moja Firma oraz przy zapisach on-line. W szczególności prosimy, aby nie używać słów obraźliwych, oraz zwrotów, które godzą w dobre imię Salonu oraz i ich pracowników.
 35. Salony „Galeria Urody Arkadius” zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu : 11.03.2021